48th Highlanders of Holland Logo

Proudly associated to the Regiment of
the 48th Highlanders of Canada
CO.Lt.Col. J. Morische, CD
Patron: Mr. G.J. (Fred) de Graaf


 

nlenfr

 

48th Highlanders of Holland Pipes and Drums, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens, zoals weergegeven in deze Privacyverklaring. 


Persoonsgegevens die wij verwerken
48th Highlanders of Holland Pipes and Drums verwerkt uw persoonsgegevens om uw vragen en opmerkingen, door u aan ons doorgegeven via de contactformulieren, af te kunnen handelen.

Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken (afhankelijk van het contactformulier):
-  Voor- en achternaam
-  Adresgegevens
-  Telefoonnummer
-  E-mailadres
-  IP-adres


Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken
Onze website heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar, tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via , dan verwijderen wij deze informatie.


Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken
48th Highlanders of Holland Pipes and Drums verwerkt uw persoonsgegevens op basis van uw toestemming voor de volgende doelen:
- afhandeling c.q. beantwoording van uw vraag, of opmerking.
- afhandeling c.q. beantwoording  van uw boeking.
- afhandeling van uw aanmelding als donateur.
- aanmelding voor de nieuwsbrief.

Het IP adres wordt gebruikt voor beveiliging van de website. Bij constatering van misbruik wordt het gebruikte IP adres vastgelegd en toegang tot de website ontzegd. Aan het IP adres worden geen andere persoonlijke gegevens gekoppeld.


Geautomatiseerde besluitvorming
48th Highlanders of Holland Pipes and Drums maakt geen gebruik van geautomatiseerde besluitvorming en neemt dus geen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen, op basis van geautomatiseerde systemen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma's of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van 48th Highlanders of Holland Pipes and Drums) tussen zit.


Hoe lang we persoonsgegevens bewaren
48th Highlanders of Holland Pipes and Drums bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld.


Delen van persoonsgegevens met derden
48th Highlanders of Holland Pipes and Drums verstrekt uw gegevens uitsluitend aan derden als dit nodig is om te voldoen aan een wettelijke verplichting.


Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door 48th Highlanders of Holland Pipes and Drums.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering van uw persoonsgegevens, of verzoek tot intrekking van uw toestemming, of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar .

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.

48th Highlanders of Holland Pipes and Drums wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens.


Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
48th Highlanders of Holland Pipes and Drums neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via


Gebruik van Cookies
De site van 48th Highlanders of Holland Pipes and Drums maakt gebruik van cookies. Meer informatie vindt u op onze Cookie policy.